دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای دکتر علیرضا طهرانی یزدی
سرپرست آمار و فناوری اطلاعات


خانم فاطمه عارفی صدر
کارشناس آمار
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آقای مهندس شهرام قربانزاده

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آقای مهندس مهدی بنائی
رئیس گروه زیرساخت
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خانم مهندس ژاله علیمرادی
سرپرست گروه سازمان
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس زهرا بوربور
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس الناز روائی اقدم
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آقای مهندس مهدی بنائی
رئیس گروه سخت افزار

خانم مهندس فاطمه بیات
کارشناس سخت افزار
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خانم فرزانه نجاتی رستمی
کارشناس مسئول آمار
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مریم حیدری
کارشناس آمار
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس ناهید سیفی
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خانم مهندس سمیرا فاضلی
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس نغمه حیدری
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس ماندانا رشنوئی


خانم مهندس آناهیتا منافیآقای مهندس شهرام قربانزاده
معاون فنی و مسئول زیر ساخت

آقای مهندس محمد بیات

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
آقای مهندس سعید سعمیی


آقای مهندس حمید عزیزی