دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای دکتر علیرضا طهرانی یزدی
سرپرست آمار و فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خانم لیلا یوسفی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آقای مهندس شهرام قربانزاده

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خانم مهندس ژاله علیمرادی
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خانم مهندس زهرا بوربور
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس سمیرا فاضلی
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس نغمه حیدری
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس الناز روائی اقدم
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس ناهید سیفی
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مهندس ماندانا رشنوئیآقای مهندس مهدی بنائی
کارشناس شبکه
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
آقای مهندس علی اکبر غریبیان
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
آقای مهندس حامد زواره
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
آقای مهندس مجید محسنی
کارشناس فناوری اطلاعات
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
آقای مهندس محمد بیات

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

خانم فرزانه نجاتی رستمی
کارشناس مسئول آمار
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم مریم حیدری
کارشناس آمار
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم فاطمه عارفی صدر
کارشناس آمار
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
خانم ندا ابوالقاسمی